Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Centrum Inicjatyw na rzecz poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.cibrd.org.pl .

Centrum Inicjatyw na rzecz poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (w skrócie CIBRD):

Telefon: +48 663 205 779

E-mail: katarzyna.dobrzanska@cibrd.org.pl

Adres korespondencyjny: ul. Tuchowska 4/33, 30- 618 Kraków

zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej www.cibrd.org.pl zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data publikacji strony internetowej:  01.08.2013

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 30.11.2020

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie sporządzono dnia 30.11.2020r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez jednostkę stowarzyszenia. Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością cyfrową dla osób niepełnosprawnych strony internetowej prosimy o kontakt: e-mail: katarzyna.dobrzanska@cibrd.org.pl , telefon: +48 663-205-779  Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl