OGŁOSZENIE O LIKWIDACJI STOWARZYSZENIA Centrum Inicjatyw na rzecz poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Likwidator Stowarzyszenia Centrum Inicjatyw na rzecz poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego z siedzibą w Krakowie, ul. Tuchowska 4/33 30-618 Kraków, wpisanego do rejestru stowarzyszeń prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakwie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000506714, posiadającego REGON 123100775 oraz NIP 6793101117, działając na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2261) podaje do publicznej wiadomości, że na podstawie uchwały nr 5/2024 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia z dnia 19 lutego 2024 roku wszczęte zostało postępowanie likwidacyjne Stowarzyszenia Centrum Inicjatyw na rzecz poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego z siedzibą w Krakowie.

Otwarcie likwidacji zostało wpisane do rejestru stowarzyszeń KRS na podstawia postanowienia Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia w Krakwie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 7 maja 2024 roku, sygn. akt KR.XI NS-REJ.KRS/006974/24/200. Likwidatorem Stowarzyszenia jest Katarzyna DOBRZAŃSKA JUNCO.

Mając na uwadze powyższe Likwidator Stowarzyszenia wzywa wszystkich wierzycieli Stowarzyszenia do zgłaszania wierzytelności w stosunku do Stowarzyszenia w terminie do dnia 30 czerwca 2024 roku. Zgłoszenia wierzytelności należy dokonać w formie pisemnej na adres do doręczeń:

Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw na rzecz poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
ul. Tuchowska 4/33 30-618 Kraków
/-/ Katarzyna DOBRZAŃSKA JUNCO
Likwidator Stowarzyszenia