Statut

Statut Stowarzyszenia Centrum Inicjatyw
na rzecz poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
z siedzibą w Krakowie

 

 

Rozdział I
Postanowienia Ogólne
§ 1

 1. Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw na rzecz poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego zwane dalej Stowarzyszeniem posiada osobowość prawną.
 2. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Siedzibą Stowarzyszenia jest Kraków.
 4. Stowarzyszenie opiera swoją działalność głównie na pracy społecznej członków.
 5. Do prowadzenia działalności Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.
 6. Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach.

Rozdział II
Cele i sposoby działania
§ 2

 1. Cele Stowarzyszenia:
  a) działania zmierzające do ograniczenia liczby wypadków drogowych i ich ofiar,
  b) zwiększanie i upowszechnianie wiedzy na temat bezpieczeństwa ruchu drogowego,
  c) tworzenie własnych inicjatyw na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego,
  d) wspieranie i promowanie inicjatyw dotyczących bezpieczeństwa ruchu drogowego,
  współpraca w zakresie realizacji projektów z instytucjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo na drogach.
 2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
  a) dostarczanie i propagowanie wiedzy przez organizację szkoleń, organizację seminariów, konferencji, debat publicznych itp.,
  b) podnoszenie stanu świadomości na temat ruchu drogowego poprzez wydawnictwa własne, publikacje, prelekcje, wykłady, kampanie edukacyjne i informacyjne,
  c) tworzenie własnych inicjatyw oraz programów edukacyjnych na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego,
  d) współdziałanie z innymi podmiotami, a w szczególności z organizacjami społecznymi, organami samorządu terytorialnego, organami administracji państwowej, w tym także z organizacjami mającymi siedzibę poza granicami Polski,
  e) promowanie i propagowanie innych inicjatyw, które są podejmowane w Polsce na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, fundowanie nagród, wyróżnień, stypendiów, nagród itp. dla osób, podmiotów oraz instytucji wydatnie przyczyniających się do poprawy bezpieczeństwa na drogach.
 3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

 

 

 

Rozdział III
Członkowie Stowarzyszenia, prawa i obowiązki Członków Stowarzyszenia
§ 3

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i osoby prawne.
 2. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
  a) członków zwyczajnych,
  b) członków wspierających.
 3. Członkiem zwyczajnym może być:
  a) osoba fizyczna będąca obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej,
  b) cudzoziemiec mający miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
  c) cudzoziemiec nie mający miejsca zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
 4. Członkiem zwyczajnym może być osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych oraz osoba, która ukończyła 16 lat.
 5. Członkiem wspierającym może być osoba prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, spełniająca wymogi uregulowane postanowieniami niniejszego Statutu oraz decyzjami Zarządu Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną.
 6. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.
 7. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze jednogłośnej uchwały Zarząd, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Zarządu, na podstawie pisemnej deklaracji zainteresowanych, informując pozostałych członków Stowarzyszenia w terminie 14 dni o podjętej decyzji.
 8. Odmowa przyjęcia do Stowarzyszenia oraz zdanie odrębne któregokolwiek z członków Zarządu muszą być uzasadnione na piśmie.
 9. Członkowie zwyczajni mają prawo:
  a) czynnego i biernego wyborczego prawa do władz Stowarzyszenia,
  b) zgłaszania wniosków i uczestniczenia we wszystkich pracach Stowarzyszenia.
 10. Członkowie wspierający mają prawo do:
  a)  zgłaszania wniosków i uczestniczenia we wszystkich pracach Stowarzyszenia z głosem doradczym.
 11. Członkowie zwyczajni i wspierający zobowiązani są do  przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia, oraz do regularnego opłacania składek na rzecz Stowarzyszenia.
 12. Członkostwo ustaje na skutek:
  a) dobrowolnego wystąpienia członka, zgłoszonego na piśmie Zarządowi,
  b) śmierci członka zwyczajnego lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
  c) wykluczenia uchwałą Zarządu podjętą bezwzględną większością głosów w przypadku uznania działań członka za sprzeczne ze Statutem i szkodliwe dla Stowarzyszenia,
  d) skreślenia z listy członków przez Zarząd wobec utraty pełnej zdolności do czynności prawnych,
  e) skreślenia z listy członków przez Zarząd wobec stwierdzonych działań i zachowań w sposób lekceważący i świadomy naruszających bezpieczeństwo na drodze.
 13. Były członek, który utracił członkostwo na skutek skreślenia przez Zarząd z listy członków lub wykluczenia uchwałą Zarządu, ma prawo odwołać się od decyzji Zarządu do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od dnia powiadomienia o skreśleniu z listy członków lub wykluczeniu.

 

 

 

 

Rozdział IV
Organy Stowarzyszenia
§ 4

 1. Władzami Stowarzyszenia są:
  a) Walne Zebranie Członków,
  b) Zarząd,
  c) Komisja Rewizyjna.
 2. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 4 lata.
 3. Wyboru Zarządu i Komisji Rewizyjnej dokonuje Walne Zebranie Członków w głosowaniu  jawnym, zwykłą większością głosów wszystkich obecnych, przy obecności co najmniej jednej czwartej ogólnej liczby Członków Stowarzyszenia.
 4. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy władz jest uzupełniany poprzez przeprowadzenie wyborów uzupełniających przez Walne Zebranie, w trybie określonym dla wyboru członka władz Stowarzyszenia.
 5. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej mogą być w każdym czasie odwołani przez Walne Zebranie Członków.
 • 5
  Walne Zebranie Członków
 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
  a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
  b) z głosem doradczym – członkowie wspierający.
 3. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 4. Zwyczajne, sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwołuje się raz w roku, w terminie do 30 lipca.
 5. Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
 6. Obradami Walnego Zebrania kieruje Prezydium w składzie: przewodniczący oraz sekretarz.
 7. Prezydium Walnego Zebrania wybierane jest w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów obecnych członków każdorazowo spośród członków Stowarzyszenia.
 8. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest w szczególnie uzasadnionych przypadkach przez:
  a) Zarząd,
  b) Komisję Rewizyjną,
  c) Członków Stowarzyszenia, w liczbie większej niż 50 % wszystkich członków.
 9. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd powiadamia członków co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania w formie pisemnej lub za pomocą poczty elektronicznej, na adres wskazany przez członka Stowarzyszenia Zarządowi. Jeżeli Zarząd nie zwoła Walnego Zebrania we wskazanym terminie, może to zrobić wnioskodawca, o którym mowa w ust. 8 lit. b) lub 8 lit. c).
 10. Do kompetencji Walnego Zebrania należy w szczególności:
  a) uchwalenie statutu i jego zmian,
  b) uchwalanie regulaminów władz Stowarzyszenia,
  c) wybór i odwoływanie członków władz Stowarzyszenia,
  d) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
  e) ustalanie wysokości składek członkowskich,
  f) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.
 11. Jeżeli dalsze postanowienia Statutu nie stanowią inaczej, uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów bez względu na liczbę obecnych.

 

 • 6
  Zarząd
 1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.
 2. Zarząd składa się z 2 członków, Prezesa Zarządu oraz Wiceprezesa, powoływanych przez Walne Zebranie Członków .
 3. W składzie Zarządu większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.
 4. Osobami uprawnionymi do reprezentowania Zarządu w sprawach wewnętrznych Stowarzyszenia są Prezes, a w jego zastępstwie Wiceprezes Zarządu.
 5. Do reprezentacji Stowarzyszenia uprawniony jest każdy z członków Zarządu działający samodzielnie.
 6. Uchwały Zarządu Stowarzyszenia, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Zarządu, o ile statut nie stanowi inaczej.
 7. Zarząd przygotowuje i przedkłada Walnemu Zebraniu pod głosowanie projekt Regulaminu  Zarządu, celem uchwalenia przez Walne Zebranie.
 8. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.
 9. Do zakresu działania Zarządu należy:
  a) realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków,
  b) ustalanie budżetu Stowarzyszenia,
  c) sprawowanie zarządu majątkiem Stowarzyszenia,
  d) podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego Stowarzyszenia oraz zaciąganie zobowiązań majątkowych w imieniu i na rzecz Stowarzyszenia,
  e) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
  f) podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków,
  g) składanie sprawozdań z działalności Zarządu członkom stowarzyszenia w podczas Walnego Zebrania Członków,
 10. Członkowie Zarządu mogą być wybierani na kolejne kadencje, bez ograniczenia liczby kadencji.

 

 

 • 7
  Komisja Rewizyjna
 1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków.
 3. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków.
 4. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
  a) kontrolowanie działalności Stowarzyszenia,
  b) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,
  c) składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium władzom Stowarzyszenia,
  d) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,

5.Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.

6.Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walne Zebranie.

Rozdział V
Majątek i fundusze
§ 8

 1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, dotacji, spadków, zapisów, ofiarności publicznej, dochodów z majątku Stowarzyszenia, dochodów z działalności gospodarczej.
 2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. Stowarzyszenie nie może:
  a) udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań własnym majątkiem w stosunku do swoich członków, członków swoich organów lub swoich pracowników oraz osób, z którymi wskazane powyżej osoby pozostają w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, które to osoby zwane są dalej „osobami bliskimi”.
  b) przekazywać własnego majątku na rzecz swoich członków, członków swoich organów lub swoich pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w tym w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
  c) wykorzystywać własnego majątku na rzecz swoich członków, członków swoich organów lub swoich pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie wynika bezpośrednio z realizacji statutowego celu Stowarzyszenia.

Rozdział VI
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia
§ 9

 1. Uchwalenie statutu, zmiana statutu, podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 oddanych głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

 

 

  Rozdział VII
Postanowienie końcowe
§ 10

W sprawach nieuregulowanych w statucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późniejszymi zmianami) oraz przepisy innych aktów prawnych dotyczących stowarzyszeń.